ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

VAN TOEPASSING OP VERKOOP AAN CONSUMENTEN - B T/M C
Bijwerkingsdatum: 1 januari 2024

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

De huidige Algemene Voorwaarden zijn strikt van toepassing op alle verkopen in Frankrijk door BLEU JOUR zoals geïdentificeerd onderaan de pagina aan de Klant zoals hieronder gedefinieerd.

BLEU JOUR en de Klant worden hierna individueel aangeduid als een "Partij" en samen als de "Partijen".

Elke bestelling geplaatst bij BLEU JOUR houdt in dat de Klant deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaard. De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Klant blijkt uit het aankruisen van het vakje naast de woorden "Ik heb de Algemene Verkoopsvoorwaarden gelezen en ik aanvaard ze zonder voorbehoud. (Lees de Algemene Verkoopvoorwaarden)" aan te vinken bij het plaatsen van de Bestelling en na het controleren van de samenvatting van de Bestelling.

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen alle fasen van de verkoop, vanaf het plaatsen van de Bestelling tot de garantie van de bestelde Producten, met inbegrip van betaling, Levering en terugtrekking door de Klant.

BLEU JOUR behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen, met name om ze in overeenstemming te brengen met de wettelijke en reglementaire bepalingen. De Algemene Voorwaarden van toepassing op elke Bestelling zijn deze die van kracht zijn op de dag van de definitieve validatie van de Bestelling door de Klant.

 

ARTIKEL 2: DEFINITIES

"Klant" verwijst naar elke meerderjarige natuurlijke persoon die in staat is om een contract af te sluiten en die gekwalificeerd is als consument in de zin van de Franse consumentenwetgeving, d.w.z. elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of agrarische activiteit vallen.

"Bestelling" verwijst naar elk aanbod van de Klant tot aankoop van enig Product aangeboden door BLEU JOUR op haar Internetsite of via enig ander middel, met inbegrip van rechtstreeks contact met de verkoopafdeling van BLEU JOUR.

"Account" verwijst naar het account van de Klant dat wordt gebruikt om Bestellingen te plaatsen voor Producten die door BLEU JOUR op haar Internetsite te koop worden aangeboden.

"Aflevering" betekent de overhandiging van de bestelde Producten aan de Klant, of aan een door de Klant aangewezen derde, of aan de door de Klant aangewezen vervoerder.

"Product" verwijst naar alle artikelen en accessoires die door BLEU JOUR op haar Internet site worden verkocht.

"Website" verwijst naar de infrastructuur ontwikkeld door BLEU JOUR en toegankelijk op https://www.bleujour.com.

 

ARTIKEL 3: BESTELLINGEN

3.1 Bestellen op de Website

Productbeschrijving

De essentiële kenmerken van het Product worden aangegeven in zijn "productfiche". BLEU JOUR behoudt zich het recht voor deze informatie naar eigen goeddunken te wijzigen of te verwijderen, afhankelijk van de ontwikkeling van haar productassortimenten, de kenmerken van de Producten die zij te koop aanbiedt en haar voorraden.

De beschikbaarheid van Producten wordt gegarandeerd vanaf het moment dat de Bestelling is bevestigd. De Klant wordt geïnformeerd dat het mogelijk is dat een gekozen Product niet langer beschikbaar is op het moment van bevestiging als gevolg van een gelijktijdige Bestelling van een derde partij. In een dergelijk geval is het niet mogelijk om de Bestelling voor het betreffende Product te bevestigen.

De onbeschikbaarheid van een Product wordt weergegeven op de pagina "Product".

Een account aanmaken

Om een bestelling op de Internetsite van BLEU JOUR te plaatsen, moet de Klant eerst een account aanmaken. Daartoe dient de Klant het formulier in te vullen met informatie waarmee hij/zij kan worden geïdentificeerd en in het bijzonder zijn/haar naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, factuur- en afleveradres en het door hem/haar gekozen wachtwoord.

Om het aanmaken van hun account te voltooien, moeten klanten vervolgens de gebruiksvoorwaarden accepteren en het vertrouwelijkheidsbeleid van de site lezen.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik en het behoud van zijn/haar wachtwoord. De Klant verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om zijn wachtwoord geheim te houden en niet te onthullen. Om het vertrouwelijke karakter van het wachtwoord te bewaren, wordt de Klant verzocht om na elke bestelling uit te loggen op de Website.

BLEU JOUR moet onmiddellijk schriftelijk in kennis worden gesteld van elk verlies of onopzettelijke onthulling van informatie die een derde in staat zou kunnen stellen kennis te nemen van het wachtwoord van de Klant, zodat BLEU JOUR kan overgaan tot wijziging van de identificatiecode en/of het wachtwoord. BLEU JOUR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het verlies of de onthulling van het wachtwoord van de Klant.

Als de Klant zijn/haar wachtwoord vergeet, moet hij/zij dit aangeven in het gedeelte "Wachtwoord vergeten?"; hij/zij ontvangt dan een e-mail om zijn/haar wachtwoord opnieuw in te stellen op het e-mailadres dat is opgegeven in de Accountgegevens.

Stadia van bestellingen

De Klant kan Bestellingen plaatsen op basis van de referenties van de Producten die beschikbaar zijn op de Internetsite van BLEU JOUR.

Elk van de op de Website van BLEU JOUR beschikbare Producten is het voorwerp van een Productfiche vergezeld van foto's, die de voornaamste technische kenmerken van de aangeboden Producten aangeven. Aangezien de zichtbaarheid van het Product kan verschillen van de verstrekte presentatie, hebben de foto's op de Productfiches een illustratief karakter, enkel de technische beschrijving heeft een contractueel karakter.

Uit de referenties die beschikbaar zijn op de Website van BLEU JOUR, selecteert de Klant de Producten die hij wenst te kopen door te klikken op de knop "Bestellen".

In alle fasen van het bestelproces kunnen klanten de inhoud van hun bestelling bekijken en wijzigen door op de knop "Mijn winkelmandje" te klikken.

Zodra de Klant de Producten heeft gekozen die hij of zij wil kopen en de inhoud van de Bestelling heeft gecontroleerd, kan hij of zij de Bestelling afronden door op de knop "Mijn Bestelling afronden" te klikken.

Om de Bestelling te valideren, moeten Klanten inloggen op hun Account met hun e-mailadres en wachtwoord.

Om de Bestelling te voltooien en te valideren, moet de Klant, na de samenvatting van zijn Bestelling te hebben gecontroleerd en vervolgens deze Algemene Voorwaarden te hebben geraadpleegd en aanvaard, de voor betaling vereiste informatie invoeren.

De Bestelling wordt pas als definitief en bindend voor de Partijen beschouwd wanneer ze gevalideerd is, met inbegrip van de betaling door de Klant. Totdat de Bestelling definitief is gevalideerd, kan de Klant deze te allen tijde opgeven of wijzigen.

Zodra de Klant zijn Bestelling heeft gevalideerd, wordt deze door BLEU JOUR geregistreerd. Een bevestigingsmail wordt vervolgens naar het adres van de Klant gestuurd. De bevestigingsmail vat alle informatie met betrekking tot de Bestelling samen.

3.2 Telefonisch bestellen

Klanten die hun Bestellingen liever via de Klantenservice plaatsen, kunnen contact opnemen met BLEU JOUR op 09 81 07 00 00.

Zodra de Bestelling is ingediend, vraagt de Klantenservice - uitsluitend telefonisch - om de informatie die nodig is om de Bestelling te kunnen betalen. Stuur geen bankgegevens per e-mail of via het contactformulier naar de Klantenservice.

Details van de Bestelling en de algemene voorwaarden worden onverwijld per e-mail naar de Klant gestuurd.

3.3. Follow-up van het bevel

Elke wijziging van een Bestelling nadat deze door de Klant is gevalideerd, vereist het voorafgaande schriftelijke akkoord van BLEU JOUR, die, indien nodig, de aanvankelijk overeengekomen prijs en leveringstermijnen dienovereenkomstig kan aanpassen.

Onder voorbehoud van het zo spoedig mogelijk informeren van de betrokken Klant, behoudt BLEU JOUR zich het recht voor elke Bestelling te weigeren om legitieme redenen en meer in het bijzonder :

- als de bestelde hoeveelheden Producten abnormaal hoog zijn voor kopers die consument zijn;

- indien de Bestelling wordt geplaatst door een Klant die een vorige Bestelling niet volledig heeft betaald of met wie een geschil van welke aard dan ook loopt;

- indien om Levering wordt verzocht op een ander adres dan het adres dat is opgegeven als woonplaats van de Klant, om fraude te voorkomen.

Elke Bestelling die te kwader trouw wordt geplaatst, elke fraude of poging tot fraude, of elk incident met betrekking tot de betaling van een Bestelling kan leiden tot het verwijderen en/of deactiveren van de betreffende Account en/of de afwijzing van de Bestelling.

3.4. Voorbestelling

Bepaalde Producten kunnen op de Website worden gepresenteerd als onderdeel van een voorverkoopmededeling. Klanten kunnen dan hun interesse kenbaar maken door het product te selecteren.

Dit heeft niet tot gevolg dat het Product in kwestie wordt besteld, maar de Klant wordt geïnformeerd zodra het Product beschikbaar is en is verantwoordelijk voor het plaatsen van de Bestelling als hij/zij nog steeds geïnteresseerd is.

 

ARTIKEL 4: HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met artikelen L.221-18 en volgende van de Franse consumentenwetgeving hebben Klanten het recht om hun Bestellingen binnen veertien (14) kalenderdagen na levering te herroepen.

Wanneer deze periode afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.

In overeenstemming met artikel L.221-28 van de Franse Consumentenwet, kan de Klant zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor bepaalde Producten, vanwege hun personalisering of, in het geval van software, nadat ze zijn ontzegeld. In ieder geval zullen deze Producten specifiek worden geïdentificeerd bij het samenvatten van de Bestelling.

Bij de uitoefening van het herroepingsrecht kan de Klant aansprakelijk worden gesteld in geval van waardevermindering van het Product als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig was om de aard, de kenmerken en de goede werking van het Product vast te stellen.

De Klant verbindt er zich met name toe om bijzondere zorg te besteden aan de verpakking van het teruggezonden Product. Elk teruggestuurd Product moet beschermd en verpakt zijn in zijn originele doos en karton en moet vergezeld zijn van alle accessoires die aanwezig waren bij het openen van de verpakking, zoals, indien van toepassing, afhankelijk van de aard van het Product: de netvoeding, de installatiehandleiding, schroevendraaiers, schoonmaakdoekjes, enz.

Indien het geretourneerde Product beschadigd is, behoudt BLEU JOUR zich het recht voor de reparatiekosten in mindering te brengen op het aan de Klant te crediteren bedrag.

Voor administratieve doeleinden moet het retourneren van Producten nadat ze uit de handel zijn genomen, worden uitgevoerd in overeenstemming met de volgende procedures:

- Het afdrukken door de Klant van de door BLEU JOUR verzonden e-mail als retourbon en van het etiket van de vervoerder;

- Plaats de originele doos(sen) in de verzenddoos, de BLEU JOUR retourbon en de originele aankoopfactuur;

- Veilige sluiting van de verzenddoos.

De Klant heeft maximaal veertien (14) dagen de tijd vanaf de datum waarop hij/zij heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn/haar herroepingsrecht om de Producten te retourneren.

BLEU JOUR zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst van het Product of het bewijs van verzending van het Product, indien dit eerder is, overgaan tot terugbetaling.

BLEU JOUR gebruikt dezelfde betalingsmethode die de Klant voor de eerste bestelling heeft gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk om een andere methode verzoekt.

In overeenstemming met artikel L.221-23 van de Franse consumentenwetgeving draagt de Klant de directe kosten voor het terugzenden van het/de gekochte Product(en).

 

ARTIKEL 5: PRIJZEN

De prijzen op de productfiches zijn in euro's, inclusief alle belastingen die van toepassing zijn op het Franse vasteland, maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden automatisch berekend voor elke Bestelling en worden weergegeven op het Besteloverzicht vóór de definitieve bevestiging.

Elke Bestelling die buiten het Franse vasteland wordt geleverd, kan onderworpen zijn aan lokale belastingen, douanerechten, havengelden en inklaringskosten op het moment van levering. De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van deze kosten. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om hiervoor contact op te nemen met de relevante autoriteiten in het land van levering.

BLEU JOUR behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. BLEU JOUR behoudt zich het recht voor om op elk moment haar prijzen te wijzigen. BLEU JOUR kan ook elke nieuwe belasting of bijdrage, naar boven of naar beneden, die wordt gecreëerd of gewijzigd, doorberekenen in de verkoopprijs van de Producten.

De door de Klant gefactureerde en te betalen prijs is echter de prijs die geldt op de datum van de definitieve validatie van de Bestelling. De te betalen prijs kan niet worden gewijzigd nadat de Bestelling door de Klant is gevalideerd.

 

ARTIKEL 6: BETALING

Het totaalbedrag (inclusief leveringskosten) van de Bestelling wordt vermeld in de samenvatting van de Bestelling zoals gevalideerd door de Klant en betaald door de Klant tijdens de betalingsfase, evenals in de samenvattende e-mail die naar de Klant wordt gestuurd.

Klanten kunnen hun Bestellingen op de volgende manieren betalen:

Met creditcard:

BLEU JOUR accepteert Franse CB en Visa bankkaarten en internationale Eurocard, Mastercard en American Express bankkaarten. Alle andere kaarten worden geweigerd.

Het betalingsproces wordt beschermd door het 3-D Secure protocol. 3-D Secure is een veilig internetbetalingsprotocol. 3-D Secure, dat wordt gebruikt onder de handelsnamen Verified By Visa en MasterCard SecureCode, is ontwikkeld door Visa en Mastercard om handelaren in staat te stellen de risico's van fraude op internet te beperken.

Internet, in verband met pogingen tot identiteitsdiefstal. Dit houdt in dat bij elke online betaling wordt gecontroleerd of de kaart door de echte kaarthouder wordt gebruikt.

Via een Paypal-account: De Klant wordt uitgenodigd om de website Paypal.fr te raadplegen om te weten te komen hoe deze betalingsmethode werkt.

Door cryptocurrency en het platform van onze partner UTRUST :

Ga voor meer informatie over deze betaalmethoden naar de website van onze partner https://utrust.com.

In overeenstemming met de geldende regelgeving slaat BLEU JOUR geen bankgegevens van de Klant op. Alleen de exploitant van de betaalterminal van BLEU JOUR, de CIC bank, heeft toegang tot deze informatie. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Klant om het betalingscertificaat op te slaan en af te drukken om de bankgegevens van de transactie te bewaren.

De Klant heeft de optie om de verzending van facturen via elektronische weg te accepteren in zijn Accountinstellingen. Elektronische facturen worden in .pdf-formaat beschikbaar gesteld in het gedeelte "Uw Account". Voor elke Bestelling wordt in de e-mail ter bevestiging van de verzending aangegeven dat de elektronische factuur beschikbaar is gesteld. De Klant kan te allen tijde een verzoek indienen bij de Klantenservice om een papieren kopie van de factuur te ontvangen.

 

ARTIKEL 7: LEVERING

Levering in Frankrijk :

Leveringen vinden plaats op het huisadres van de Klant of op het adres dat specifiek door de Klant is aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling.

De plaats en datum van levering van het (de) Product(en) worden gespecificeerd in de Bestelbevestiging.

Behalve in geval van overmacht, heeft de Klant, indien de voornoemde termijn wordt overschreden en na een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per e-mail om binnen een redelijke termijn en uiterlijk dertig (30) dagen na het sluiten van het contract met betrekking tot de Bestelling te leveren, de mogelijkheid om het contract onder dezelfde voorwaarden op te zeggen en de terugbetaling van de betaalde prijs te vragen, tenzij de Levering ondertussen heeft plaatsgevonden.

BLEU JOUR zal alle betaalde bedragen binnen veertien (14) dagen na de oplossing van de Bestelling terugbetalen.

Levering buiten Frankrijk :

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om bij de lokale autoriteiten in zijn land na te gaan of er beperkingen zijn op de invoer of het gebruik van de producten of diensten die hij van plan is te bestellen.

De Klant wordt geïnformeerd dat grensoverschrijdende leveringen door douaneautoriteiten kunnen worden geopend en geïnspecteerd.

Bij ontvangst van de Producten dient de Klant de staat van de verpakking, het aantal en de inhoud van de verpakking(en) en de staat van de Producten te controleren. Bijgevolg zal elke anomalie

betreffende de Levering (schade, ontbrekende producten in vergelijking met de leveringsbon, beschadigde verpakking, gebroken producten, enz.) moeten door de Klant in de vorm van duidelijke, nauwkeurige en volledige handgeschreven voorbehouden op de leveringsbon en/of transportbon worden genoteerd in aanwezigheid van de vervoerder.

De Klant moet, tegelijkertijd met het maken van reserveringen, de onregelmatigheid bevestigen door binnen drie dagen na levering een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar de vervoerder om de genoemde klachten te bevestigen.

Een kopie van deze brief, samen met een kopie van de afleveringsbon en/of transportbon met de reserveringen moet zo snel mogelijk per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar BLEU JOUR worden gestuurd voor verwerking.

BLEU JOUR informeert de Klant dat de Producten technologie en software kunnen bevatten die onderworpen zijn aan de exportwetten van de Verenigde Staten en de Europese Unie en de wetten van het land waar zij geleverd of gebruikt worden. In overeenstemming met deze wetten mogen de Producten niet worden verkocht, verhuurd of overgedragen aan gebruikers of landen waarvoor beperkingen gelden.

 

ARTIKEL 8: PRODUCTGARANTIE

8.1 Wettelijke garanties

Onafhankelijk van enige anderszins verleende commerciële garantie, is BLEU JOUR gebonden aan de wettelijke conformiteitsgarantie onder de voorwaarden van artikelen L.217-4 tot L.217-12 van het Franse Consumenten Wetboek en de garantie van verborgen gebreken van het Franse Burgerlijk Wetboek onder de voorwaarden van artikelen 1641 tot 1648 en 2232 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

In het kader van de wettelijke garantie heeft de consument: - vanaf de datum van levering van de goederen twee jaar de tijd om actie te ondernemen; - de keuze tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L. 211-9 van de Franse consumentenwet; - gedurende 24 maanden na levering van de goederen het bestaan van een gebrek aan overeenstemming van de goederen niet hoeven te bewijzen. De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van een eventuele commerciële garantie. De consument kan besluiten een beroep te doen op de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte goederen, zoals gedefinieerd in artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek. In dit geval kan de consument kiezen tussen ontbinding van de verkoop of vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Artikel L.217-4 van de consumentenwet :

"De verkoper levert goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming op het moment van levering.

Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagevoorschriften en de installatie wanneer deze krachtens het contract onder zijn verantwoordelijkheid zijn geplaatst of onder zijn verantwoordelijkheid zijn uitgevoerd".

Artikel L.217-5 van de consumentenwet :

"De woning voldoet aan het contract:

1° of het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht, en zo ja :

als het overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper is gegeven en de kwaliteiten heeft die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;

het heeft de eigenschappen die een koper terecht mag verwachten in het licht van de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering.

2° hetzij de eigenschappen bezitten die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld, hetzij geschikt zijn voor elk bijzonder gebruik dat door de koper wordt nagestreefd, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

Artikel L.217-12 van de Franse consumentenwet :

"Elke vordering die voortvloeit uit een gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen.

Artikel L.217-16 van de Franse consumentenwet :

"Wanneer de koper, tijdens de periode van de commerciële garantie die hem werd toegekend bij de aankoop of reparatie van een roerend goed, aan de verkoper vraagt om een herstelling die door de garantie wordt gedekt, wordt een eventuele periode van immobilisatie van minstens zeven dagen toegevoegd aan de garantieperiode die bleef lopen.Deze periode loopt vanaf de datum van het verzoek om service van de koper of vanaf de datum waarop het betreffende goed ter beschikking wordt gesteld voor reparatie, als het ter beschikking wordt gesteld na het verzoek om service.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek:

"De verkoper is aansprakelijk voor gebreken aan de verkochte goederen die deze ongeschikt maken voor het beoogde gebruik of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper deze niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij van de gebreken op de hoogte was geweest.

Lid 1 van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek:

"Elke rechtsvordering die voortvloeit uit redhibitory defects moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na ontdekking van het defect.

8.2 Contractuele garantie

In aanvulling op de voorwaarden van de bovengenoemde wettelijke garanties, biedt BLEU JOUR de Consument een contractuele garantie in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

- BLEU JOUR garandeert de conformiteit van de Producten met hun beschrijving en is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken voor de duur die specifiek wordt aangegeven voor elk Product.

- De garantieverplichtingen van BLEU JOUR zijn onderworpen aan het gebruik van de Producten in overeenstemming met hun bestemming en dekken geen wijzigingen of reparaties uitgevoerd door een derde partij.

- BLEU JOUR garandeert niet de geschiktheid van het Product voor een bepaald doel, noch dat het Product zal voldoen aan enige specifieke prestatiecriteria anders dan die zijn uiteengezet in de beschrijving van het Product.

- De BLEU JOUR garantie dekt geen schade te wijten aan een externe oorzaak zoals schok, vochtigheid, elektrische schommeling, omgevingsfactoren van het Product zoals blootstelling aan hitte, stof, resten zoals zaagsel, haar, nicotine, etc., installatie en gebruik op een onstabiele ondergrond of een ongeoorloofde wijziging van het Product.

- BLEU JOUR repareert met nieuwe of gelijkwaardige onderdelen, in overeenstemming met industriële normen en gewoonten.

- De garantie wordt gegeven in Frankrijk, door het Product terug te sturen naar BLEU JOUR.

- De garantie geldt niet voor onderdelen van derden die aan het BLEU JOUR Product zijn toegevoegd, noch voor service, reparatie of onderhoud uitgevoerd door derden.

BLEU JOUR verbindt zich ertoe de Producten te herstellen en/of te vervangen in overeenstemming met de geldende wetgeving, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de keuze van de Klant, behalve in gevallen waarin de kosten van deze keuze duidelijk niet in verhouding zouden staan tot de andere optie, rekening houdend met de waarde van het goed of het belang van het gebrek (Artikel L.217-9 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht). BLEU JOUR zal haar uiterste best doen om de best mogelijke leveringstermijnen te garanderen, maar deze kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, met name de beschikbaarheid van onderdelen en de voorwaarden van retourzending.

De terugzending van het Product aan BLEU JOUR moet absoluut worden voorafgegaan door de ontvangst door de Klant van een e-mail van BLEU JOUR met de in het pakket aan te geven retourreferenties. Een voortijdige retourzending zal de administratieve verwerking van de retourzending verhinderen, bij gebrek aan referentie, wat kan leiden tot vertragingen in de uitvoering van de diensten van BLEU JOUR op het Product.

Vóór elke terugzending aan BLEU JOUR of vóór elke tussenkomst van BLEU JOUR, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de niet door BLEU JOUR geleverde producten te verwijderen en een back-up te maken van de op het Product opgeslagen gegevens.

8.3. Garantie-uitsluitingen

De Klant heeft geen recht op garantie indien :

- de schade of het gebrek zichtbaar is (en zonder dat de klant een klacht heeft ingediend in het kader van zijn herroepingsrecht);

- de schade of het gebrek is veroorzaakt door het vervoer van het Product wanneer de Klant de levering van het Product toevertrouwt aan een andere dan de door BLEU JOUR voorgestelde vervoerder (in overeenstemming met artikel L. 216-5 van de Franse consumentenwet);

- de schade of het defect het gevolg is van abnormaal gebruik van het Product door de Klant;

- het Product is gewijzigd, aangepast of gerepareerd op een wijze die niet door BLEU JOUR is toegestaan.

 

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

BLEU JOUR is van rechtswege verantwoordelijk ten opzichte van de Klant voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Bestelling.

BLEU JOUR kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-nakoming of gebrekkige nakoming van een verplichting te wijten is aan de Klant of aan een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde partij bij de Bestelling, of het gevolg is van een geval van overmacht, zoals gedefinieerd in de regelgeving en jurisprudentie van de Franse rechtbanken.

Derhalve kan BLEU JOUR niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, materieel of immaterieel, direct of indirect, die zou kunnen voortvloeien uit een onjuist gebruik van het Product of uit een aanpassing of wijziging die uitsluitend op initiatief van de Klant is aangebracht.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de exploitatie van het bestelde Product. BLEU JOUR kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schending van de wetgeving of van de rechten van derden in het kader van dit gebruik en deze exploitatie.

 

ARTIKEL 10: SOFTWARE

10.1. Besturingssysteem

Behoudens uitdrukkelijke vraag van de Klant op het moment van de Bestelling, levert BLEU JOUR standaard een Product waarop een besturingssysteem is voorgeïnstalleerd volgens de voorwaarden van de Productfiche. Dit besturingssysteem is eigendom van een derde uitgever en is onderworpen aan een licentie die de Klant op het ogenblik van de installatie dient te aanvaarden.

Aangezien BLEU JOUR niet de uitgever is van dit besturingssysteem, garandeert zij dit niet en het is de verantwoordelijkheid van de Klant om, in geval van moeilijkheden, rechtstreeks contact op te nemen met de uitgever van dit besturingssysteem.

BLEU JOUR kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het besturingssysteem door de Klant wordt gebruikt buiten het gebied waarop de licentie betrekking heeft.

10.2. Software en softwarepakketten

Evenzo is en blijft de software of het softwarepakket dat door BLEU JOUR aan de Klant wordt geleverd bij de verkoop van een Product, eigendom van de uitgever van de software of het softwarepakket. Het gebruik wordt geregeld door de tussen de Klant en de uitgever gesloten licentieovereenkomst.

BLEU JOUR kan niet gehouden worden tot enige garantie met betrekking tot de software of het softwarepakket in kwestie en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in dit opzicht, behalve in geval van wijziging van de drager waarvoor zij verantwoordelijk wordt gehouden.

BLEU JOUR kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de software of het softwarepakket door de eindklant wordt gebruikt buiten het gebied waarop de licentie betrekking heeft.

De Klant dient na te gaan of de software of het softwarepakket compatibel is met alle andere elementen die hij heeft aangeschaft of van plan is aan te schaffen teneinde de goede werking van het geheel te verzekeren. Daartoe kan de Klant contact opnemen met de klantendienst van BLEU JOUR op het nummer 09 81 07 00 00.

 

ARTIKEL 11: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de Website en/of de Producten, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, octrooien, tekeningen en modellen, databankrechten, alsmede alle andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van BLEU JOUR en, voor technologieën onder licentie, van hun auteurs en/of eigenaren.

In overeenstemming met en binnen de grenzen van de bepalingen van artikel L.342-1 van de Franse Code de la Propriété Intellectuelle, verbiedt BLEU JOUR de extractie of het hergebruik van het geheel of een deel van de inhoud van haar Website.

De Klant erkent het bestaan van dergelijke eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten en zal op geen enkele wijze inbreuk maken op de eigendom of rechten van BLEU JOUR met betrekking tot de Website en/of de Producten, deze beperken of beperken.

Indien de Klant gegevens, informatie en/of inhoud van de Website of de aangeboden Producten in een andere context wenst te gebruiken en/of verspreiden, dient hij/zij hiertoe eerst een schriftelijk verzoek in te dienen op het adres van de maatschappelijke zetel van BLEU JOUR of per e-mail aan contact@bleujour.com.

De Klant stemt ermee in de Website niet voor commerciële doeleinden te gebruiken, niet te verhuren, uit te lenen, te verkopen, te publiceren, een licentie of sublicentie aan te bieden, te distribueren, toe te wijzen of op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk over te dragen aan welke derde dan ook zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van BLEU JOUR, die onderworpen kan zijn aan een financiële tegenprestatie.

 

ARTIKEL 12: OVERMACHT

Gebeurtenissen van overmacht zijn gebeurtenissen die onafhankelijk, onvoorzienbaar en onweerstaanbaar zijn voor de Partijen. De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke gebeurtenissen. In het bijzonder worden de volgende gebeurtenissen als overmacht beschouwd: stakingen, terrorisme, oorlog, problemen met leveranciers, transport of productie, wisselkoersschommelingen, handelingen van overheidsinstanties en natuurrampen.

Gevallen van overmacht worden ook uitdrukkelijk beschouwd als de gevallen die gewoonlijk worden aanvaard door de jurisprudentie van Franse hoven en rechtbanken.

 

ARTIKEL 13: GEGEVENSBESCHERMING

BLEU JOUR verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de Klant te respecteren, evenals de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens en de informatie die de Klant hem meedeelt.

In het kader van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens verstrekt BLEU JOUR de Klant alle informatie met betrekking tot de voorwaarden voor de verwerking van deze gegevens en de rechten waarover de Klant beschikt in haar specifieke rubriek "Privacybeleid" op het volgende adres: https://www.bleujour.com/pdc/.

Ter herinnering, de Klant heeft :

- het recht op toegang tot alle persoonlijke gegevens die worden verwerkt;

- het recht om rectificatie aan te vragen;

- het recht om verwijdering te vragen ;

- het recht om een beperking te vragen ;

- het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor wervings- en/of statistische doeleinden;

- het recht om instructies op te stellen met betrekking tot het opslaan, verwijderen en doorgeven van persoonlijke gegevens na zijn/haar overlijden;

- het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

 

ARTIKEL 14: ALGEMENE BEPALINGEN

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, of een deel daarvan, nietig zou blijken te zijn met betrekking tot een voorschrift, een geldende wet of als gevolg van een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, zal deze bepaling als ongeschreven worden beschouwd, maar dit zal niet de nietigheid met zich meebrengen van de Algemene Voorwaarden in hun geheel, noch van de bepaling die er slechts gedeeltelijk betrekking op heeft.

Het feit dat een van de Partijen de toepassing van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden tijdelijk of permanent niet heeft geëist, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van de rechten van die Partij.

 

ARTIKEL 15: BEMIDDELING

In geval van een geschil tussen de Partijen heeft de Klant het recht gratis een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar teneinde het geschil met BLEU JOUR in der minne te schikken. BLEU JOUR garandeert de Klant in dit opzicht een doeltreffend beroep op een consumentenbemiddelingssysteem.

BLEU JOUR biedt de Klant standaard de volgende consumentenbemiddelaar aan:

- Naam bemiddelaar: Maître Christine Valès

- Bemiddelingsorganisatie: MEDICYS

- Adres van bemiddelaar: Toulouse (31)

- Website van de ombudsman: www.medicys.fr

- Contactpersoon ombudsman: contact@medicys.fr

De partijen komen overeen dat het geschil niet door de consumentenbemiddelaar mag worden onderzocht indien :

- de Klant niet aantoont dat hij vooraf getracht heeft het geschil rechtstreeks met BLEU JOUR op te lossen door middel van een schriftelijke klacht die binnen vijftien (15) dagen na levering van het Product per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan BLEU JOUR is verzonden;

- het verzoek duidelijk ongegrond of beledigend is;

- het geschil al is onderzocht of wordt onderzocht door een andere bemiddelaar of door een rechtbank;

- de Klant het verzoek bij de bemiddelaar meer dan één (1) jaar na zijn schriftelijke klacht bij BLEU JOUR heeft ingediend;

- het geschil niet onder de bevoegdheid van de bemiddelaar valt.

 

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op deze Algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende contractuele relaties is het Franse recht van toepassing.

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing tussen hen, in het bijzonder via bemiddeling, kunnen de bevoegde rechtbanken worden ingeschakeld door de meest gerede partij.

Mand
Terug naar boven