ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

VAN TOEPASSING OP VERKOOP AAN BEDRIJVEN - B TO B
DATUM UPDATE: 1 JANUARI 2024

1. Toepassingsgebied

De Algemene Verkoop- en Dienstenvoorwaarden (G.T.C.) die het onderwerp zijn van deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op liberale en commerciële activiteiten (zie verklarende woordenlijst).

De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen BLEU JOUR en de Klant te regelen met betrekking tot elke aankoop gedaan op of via de Site.

Wanneer u uw bestelling controleert, door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken en op de knop Valideren te klikken, accepteert u deze G.S.T. volledig en zonder voorbehoud.

BLEU JOUR verzoekt u de T.G.V. aandachtig te lezen alvorens over te gaan tot een transactie op de Site.

U bent gebonden aan de versie van deze voorwaarden die van kracht is op het moment dat u een online formulier indient waarin u aangeeft producten van de Site te willen bestellen.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien u ervoor kiest uw bestelling te plaatsen via de klantenservice van BLEU JOUR, die bereikbaar is via het contactformulier op de Site.

De huidige Algemene Voorwaarden sluiten de toepassing van alle andere Algemene Voorwaarden uit, tenzij schriftelijk aanvaard door BLEU JOUR.

Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd door BLEU JOUR zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is jouw verantwoordelijkheid om het T.G.V. regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

2. Besturingselementen

Bestellingen kunnen worden geplaatst via internet op onze website bleujour.com of bij onze verkoopafdeling, per e-mail, per post of per telefoon.

2.1 Bestellen op de Website

Je Bestelling wordt bevestigd door een e-mail die automatisch door onze Site wordt gegenereerd en naar het e-mailadres wordt gestuurd dat je hebt opgegeven bij het aanmaken van je klantenaccount.

Wanneer je je Bestelling registreert door een betaalmethode te selecteren, is de verkoop definitief gesloten.

De Bestelling zal pas effectief zijn en verwerkt worden door BLEU JOUR zodra de betaling is gevalideerd door de bank.

Zodra de betaling is bevestigd, wordt de Verkooporder definitief en kan de Klant deze niet meer annuleren of wijzigen.

2.2 Bestellen buiten de Website

Voor alle Bestellingen die niet op de website van BLEU JOUR worden geplaatst, wordt een offerte verstuurd door BLEU JOUR die 15 dagen geldig is.

De Bestelling wordt pas verwerkt na ontvangst van de door de Klant volledig ingevulde offerte, gemarkeerd met "goedgekeurd", zonder handmatige toevoegingen en met vermelding van de gekozen betalingswijze.

In overeenstemming met het vorige artikel is de aanvraag pas definitief nadat de betaling door de bank is gevalideerd.

2.3 Recht van BLEU JOUR om Bestellingen te weigeren

In het geval dat een Klant een rekening heeft bij BLEU JOUR, waardoor hij/zij kan profiteren van bepaalde betalingsvoorwaarden die tussen de partijen zijn overeengekomen, kan de Onderneming elke bestelling weigeren in geval van betalingsachterstand of overschrijding in verband met eerdere Bestellingen.

In dit geval, en voor zover de contractuele tekortkoming aan de Klant is toe te rekenen, kan deze geen aanspraak maken op enige compensatie of schadevergoeding.

3. Prijzen

De prijzen staan vermeld op onze commerciële website.

Verkochte goederen worden gefactureerd tegen de prijs die wordt vermeld op onze Commerciële Site, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

De prijzen vermeld in de offerte die naar de Klant wordt gestuurd, zijn geldig :

- In geval van een aankoop op de Commerciële Site, tot de ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de Bestelling die door de Onderneming wordt verstuurd,

- In geval van een aankoop buiten de Commerciële Site, voor de duur van de optie die aan de Klant wordt verleend, d.w.z. 15 dagen.

Evenzo, in het geval dat de prijs van de goederen is geïndexeerd aan een valuta, zal elke variatie groter dan of gelijk aan 3% in het nadeel van het Bedrijf ten opzichte van de koers van de valuta die geldt op de dag van de aanbieding, worden doorberekend op de dag van facturering.

Alle prijzen zijn nettoprijzen in euro's, exclusief BTW en alle andere belastingen, vracht- en verzekeringskosten, af magazijn BLEU JOUR. Alle belastingen, rechten of andere diensten die betaald moeten worden in toepassing van de Franse regelgeving, of die van een invoerend land of een land van doorvoer, zijn ten laste van de koper.

Betaling

3.1 Contante betaling

Alle Bestellingen die door de Klant worden geplaatst, moeten contant worden betaald in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden in artikel 2 van deze Voorwaarden.

3.2 Betaling in termijnen

De betaling van een Bestelling in termijnen is onderworpen aan het uitdrukkelijke akkoord van BLEU JOUR.

Betaling in termijnen kan worden toegestaan op basis van de omvang van de Bestelling en/of ten gunste van een vaste Klant, waarbij de lijst niet uitputtend is.

In dit geval vormen alle betalingen aan BLEU JOUR deposito's.

Indien BLEU JOUR betaling per wissel aanvaardt, moet dit een magnetische LCR zijn, waarvan de kosten ten laste van de Klant zijn.

Indien BLEU JOUR betaling in termijnen toestaat, maakt de niet-betaling van één enkele termijn op de vervaldag de volledige prijs onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de eerder overeengekomen voorwaarden, zelfs indien de termijnen aanleiding hebben gegeven tot het opstellen van aanvaarde wissels.

BLEU JOUR kan eveneens de levering van de goederen waarop de niet-betaling betrekking heeft, tegenhouden totdat de waarborg van BLEU JOUR vertegenwoordigd is.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 441-6 van het Franse Wetboek van Koophandel is de schuldenaar een boete voor betalingsachterstand verschuldigd als de betaling niet is verricht op de dag volgend op de betaaldatum die op de factuur staat vermeld, waarbij eventuele aanvullende schadevergoedingen die het Bedrijf kan vorderen niet zijn uitgesloten. De rentevoet voor contractuele boetes voor betalingsachterstand is gelijk aan vijf keer de wettelijke rentevoet.

In elk geval wordt overeengekomen dat in geval van betaling in termijnen, de verkoop wordt gesloten met eigendomsvoorbehoud ten gunste van de verkoper, zodat de eigendomsoverdracht aan de koper afhankelijk is van de volledige betaling van de prijs.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de prijs en zijn toebehoren op de overeengekomen vervaldag, om welke reden en op welke grond dan ook, wordt de Verkoper hierbij gemachtigd door de Koper om een inventaris op te maken van alle goederen die hem toebehoren, hetzij gezamenlijk, hetzij met de hulp van een gerechtsdeurwaarder, teneinde het hem aangeboden terugvorderingsrecht uit te oefenen.

Tot slot zijn creditnota's geldig en bruikbaar gedurende één jaar vanaf de datum van uitgifte. Na deze periode worden ze niet terugbetaald en kunnen ze ook niet op een factuur in rekening worden gebracht.

4. Een rekening openen

Om een account te openen, moeten alle nieuwe klanten de volgende informatie opgeven bij hun eerste bestelling:

- K Bis minder dan 3 maanden oud ;

- Briefhoofd ;

- RIB ;

- ID-kaart (voor- en achterkant) voor de manager.

5. Levering

5.1 BLEU JOUR levert de Producten op het adres zoals aangegeven in de besteldocumenten.

Leveringsdata worden alleen ter informatie gegeven.

Producten kunnen in termijnen worden geleverd.

Zodra de Verkoper het bewijs van verzending van de bestelde goederen levert door het overleggen van een verzendnota, zodat het bewijs van uitvoering van de overeenkomst wordt geleverd, worden de risico's gedragen door de Koper aan wie de goederen worden verzonden.

Bijgevolg kan het bedrijf BLEU JOUR niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt aan de verkochte producten vanaf het moment van verzending.

5.2 Bij ontvangst is het belangrijk dat u het geleverde Product onderzoekt. De Klant is verplicht om de staat van de verpakking, het aantal en de inhoud van de verpakking(en) en de staat van de producten bij levering te controleren. Bijgevolg moet elke anomalie betreffende de levering (schade, ontbrekende producten in vergelijking met de leveringsbon, beschadigde verpakking, gebroken producten, enz.) door de Klant worden genoteerd in de vorm van duidelijke, nauwkeurige en volledige handgeschreven voorbehouden op de leveringsbon en/of transportbon in aanwezigheid van de vervoerder.

De klant moet, tegelijk met het maken van de reserveringen, de onregelmatigheid bevestigen door binnen de drie dagen na de levering een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs naar de Vervoerder te sturen om de genoemde vorderingen te bevestigen. Een kopie van deze brief, evenals een kopie van de afleveringsbon en/of transportbon met de reserveringen, moet binnen 7 dagen na levering per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per e-mail met ontvangstbewijs naar BLEU JOUR worden gestuurd. De Klant wordt eraan herinnerd dat het niet nauwgezet volgen van deze procedure en het niet respecteren van de termijnen zal leiden tot de onherroepelijke verwerping van elk verzoek tot het openen van een geschillendossier, zodat geen enkel verhaal meer zal worden toegestaan tegen Société BLEU JOUR. Indien deze procedure niet wordt nageleefd, wordt de Klant geacht het Product te hebben aanvaard.

5.3 Indien de Klant de Eindgebruikersovereenkomst of enige licentieovereenkomst voor door BLEU JOUR geleverde en geïnstalleerde Software van derden niet aanvaardt, aanvaardt BLEU JOUR slechts terugzending van het Product in zijn geheel (Product en Software) en uitsluitend indien een dergelijk verzoek binnen de in artikel 5.2 gestelde termijn wordt gedaan. In geval van teruggave stelt de Klant het Product en de Software ter beschikking van BLEU JOUR, zodat BLEU JOUR deze op de aangegeven datum kan terughalen.

5.4 In geval van afwezigheid van de Klant op het moment van de levering, zal een tweede aanbieding, op kosten van de Klant, worden gedaan door de vervoerder of zijn vertegenwoordiger; in geval van niet-afhaling van de goederen op de aangegeven plaats, zullen de goederen in het algemeen worden teruggezonden naar BLEU JOUR, die zich het recht voorbehoudt over de niet-afgehaalde goederen te beschikken en de uitvoering van de door de Klant onbetaald gelaten bestelling voor andere goederen uit te stellen tot een latere datum.

6. Software

6.1 De Software is onderworpen aan afzonderlijke licentieovereenkomsten, behorende bij de softwareondersteuning en eventuele productgidsen, gebruikershandleidingen of andere documenten die aan de Klant worden verstrekt op het moment van installatie of gebruik. Indien de Klant nadere informatie of een kopie van deze overeenkomsten wenst, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om contact op te nemen met de producent of fabrikant van de Software alvorens een contract met BLEU JOUR aan te gaan, teneinde gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden te verkrijgen.

6.2 Bij gebreke van licentievoorwaarden bij de Software verleent BLEU JOUR de Klant een niet-exclusieve licentie tot toegang en gebruik van de ter beschikking gestelde Software. De in het kader van de verlening van de Diensten door BLEU JOUR aan de Klant ter beschikking gestelde of verstrekte Software mag uitsluitend worden gebruikt voor de duur van de Diensten en uitsluitend in overeenstemming met de behoeften van de Klant.

6.3 De volgende clausules zijn van toepassing op de Software die door BLEU JOUR wordt geleverd als onderdeel van de levering van de Diensten:

De Klant mag niet :

- De Software kopiëren (behalve als reservekopie), aanpassen, in licentie geven, verkopen, toewijzen, in sublicentie geven of, meer in het algemeen, overdragen of bezwaren;

- De Software gebruiken als onderdeel van een servicebeheercontract ;

- De Software gebruiken boven het toegestane aantal geïnstalleerde werkstations voor gelijktijdige gebruikers, locaties of andere criteria zoals gespecificeerd in de toepasselijke Servicedocumenten.

Het is de Klant verboden om:

- Poging tot gebruik van of ongeautoriseerde toegang tot de netwerken of apparatuur van BLEU JOUR of derden;

- Pogingen om te peilen, scannen of testen op kwetsbaarheden in de Software of in een systeem, account of netwerk van BLEU JOUR of een van haar klanten of leveranciers;

- De dienstverlening aan een gebruiker, host of netwerk verstoren of trachten te verstoren;

- Ongevraagde massaboodschappen of boodschappen van commerciële aard verzenden;

- Beperken, beperken of meer in het algemeen aantasten van de mogelijkheid van een andere persoon, ongeacht de intentie, het doel of de kennis, om de Software te gebruiken of ervan te profiteren (met uitzondering van tools met beveiligingsfuncties); of beperken, beperken, verstoren of meer in het algemeen een verslechtering van de prestaties veroorzaken in de faciliteiten van BLEU JOUR (of die van haar leveranciers) die worden gebruikt voor de levering van de Diensten.

6.4 De Klant verleent BLEU JOUR, of een door BLEU JOUR aangewezen gemachtigde, het recht om haar gebruik van de door BLEU JOUR ter beschikking gestelde Programmatuur tijdens normale werkuren te auditen. De Klant stemt ermee in om bij een dergelijke audit met BLEU JOUR samen te werken en BLEU JOUR redelijke toegang te verlenen tot alle bescheiden die betrekking hebben op het gebruik van de Software. De

De reikwijdte van de audit is beperkt tot het controleren van de naleving door de Klant van de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de Software in kwestie onder deze Overeenkomst.

7. Garantie

7.1 Tenzij anders overeengekomen, garandeert BLEU JOUR dat KUBB Merk Producten conform zijn aan hun specificaties en vrij zijn van materiële gebreken voor een periode van 36 maanden vanaf de factuurdatum ("Garantieperiode") en dat BLEU JOUR Merk reserveonderdelen vrij zijn van gebreken voor een periode van 90 dagen vanaf de datum van levering of voor de resterende Garantieperiode, indien deze langer is. De uitoefening van één van de opties voorzien in artikel 7.2 hieronder, impliceert dat BLEU JOUR zich ontdoet van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de garantie bepaald aan het einde van dit artikel.

7.2 BLEU JOUR zal de Producten van Brand KUBB die niet voldoen aan de garanties genoemd in artikel 7.1 repareren of vervangen, mits BLEU JOUR schriftelijk op de hoogte is gesteld van het vermeende gebrek. Indien BLEU JOUR ervoor kiest om Brand KUBB Producten of onderdelen te vervangen, ingevolge de garantie zoals bepaald in artikel 7.1, dan zal BLEU JOUR op haar eigen kosten de vervangende Producten of onderdelen aan de Klant leveren op het adres waar de defecte Brand KUBB Producten werden afgeleverd en zal de eigendom van de defecte Producten of te vervangen onderdelen terugkeren naar BLEU JOUR. De Klant zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om de te vervangen gebrekkige Producten bij BLEU JOUR af te leveren en BLEU JOUR heeft het recht de Klant een vergoeding in rekening te brengen indien dergelijke gebrekkige Producten of onderdelen niet op verzoek worden geretourneerd.

7.3 BLEU JOUR garandeert dat de Diensten en te leveren prestaties voldoen aan de Dienstverleningsdocumenten en dat de Diensten worden uitgevoerd met redelijke vakkundigheid en zorg gedurende de toepasselijke Serviceperiode.

De in de Service Documenten aangegeven tijden kunnen variëren, zonder enige aansprakelijkheid van BLEU JOUR, afhankelijk van de geografische locatie, de toegankelijkheid van het Product en de beschikbaarheid van reserveonderdelen.

7.4 BLEU JOUR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit hoofde van de in artikel 7.1 bedoelde garantie in de volgende gevallen:

- Voor elk defect als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale gebruiksomstandigheden, het niet opvolgen van de instructies van BLEU JOUR (mondeling of schriftelijk), misbruik of wijziging, aanpassing of reparatie van de Producten en/of Software zonder goedkeuring van BLEU JOUR;

- Voor alle Producten, Software, Producten, Media of Apparatuur die niet door BLEU JOUR zijn vervaardigd of geproduceerd geldt dat de Klant slechts aanspraak kan maken op de toepasselijke garantie die door de fabrikant of leverancier aan BLEU JOUR is verleend voor zover deze door BLEU JOUR aan de Klant kan worden overgedragen;

- Voor elk type gebrek, beschadiging of slijtage, uitdrukkelijk uitgesloten door een schriftelijke kennisgeving van BLEU JOUR, en/of indien de Klant de Producten en/of de Software blijft gebruiken na een kennisgeving te hebben verstuurd zoals voorzien in artikel 7.2.

7.5 BLEU JOUR geeft geen garantie dat de Producten, Software, Leveringen of Diensten werken met een bepaalde, niet door BLEU JOUR geleverde configuratie of een bepaald resultaat opleveren, zelfs niet indien de betreffende configuratie of het betreffende resultaat met BLEU JOUR is besproken. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de vertrouwelijkheid en de back-up van zijn eigen gegevens te verzekeren.

7.6 Tussen de Onderneming en de Klant wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verborgen gebreken krachtens de bepalingen van artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek en, meer in het algemeen, voor alle gebreken waarin is voorzien door wettelijke en reglementaire bepalingen die niet van toepassing zijn tussen professionals.

7.7 De service kan telefonisch of via internet worden verleend, afhankelijk van de aard van het op te lossen probleem. Het telefoongesprek kan worden opgenomen voor informatiedoeleinden. De Klant is verplicht de vertegenwoordigers van BLEU JOUR hoffelijk te woord te staan, met hen samen te werken en alle door BLEU JOUR gevraagde informatie te verstrekken die nodig is voor het verlenen van de dienst. Alle door de Klant gemaakte telefoon- en portokosten voor het contact met BLEU JOUR zijn voor rekening van de Klant.

8. Activiteiten met een hoog risico

De Klant erkent dat de Producten, Software, Producten en Diensten niet ontworpen of bedoeld zijn voor gebruik in gevaarlijke omgevingen die een faalveilige werking vereisen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de werking van nucleaire faciliteiten, luchtnavigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeerscontrole, wapensystemen, levensinstandhouding of elke andere toepassing waarin het falen van de Producten, Software, Producten of Diensten waarschijnlijk direct zal resulteren in de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of materiële schade ("Activiteiten met Hoog Risico"). BLEU JOUR wijst uitdrukkelijk elke garantie af, uitdrukkelijk of impliciet, van geschiktheid van haar Producten of Diensten voor Activiteiten met een Hoog Risico.

9. Vertrouwelijkheid

Elke partij waarborgt de strikte vertrouwelijkheid van alle informatie die zij van de andere partij ontvangt.

10. Overmacht

Gebeurtenissen van overmacht zijn gebeurtenissen die onafhankelijk, onvoorzienbaar en onweerstaanbaar zijn voor de partijen. De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke gebeurtenissen. In het bijzonder worden de volgende gebeurtenissen als overmacht beschouwd: stakingen, terrorisme, oorlog, problemen met leveranciers, transport of productie, wisselkoersschommelingen, handelingen van overheidsinstanties en natuurrampen. De volgende gebeurtenissen worden ook uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht, zoals algemeen aanvaard door de jurisprudentie van Franse rechtbanken en gerechtshoven.

11. Naleving van exportwetten

11.1 De Klant erkent dat de Producten, Producten, Software en Diensten die onder deze Overeenkomst worden geleverd (die technologie en encryptie kunnen bevatten) onderworpen zijn aan de exportcontrole en douanewet- en regelgeving van de Verenigde Staten en de Europese Unie. Zij mogen echter worden geleverd of uitgevoerd in landen buiten de Europese Unie.

Verenigde Staten of de Europese Unie, of buiten de grenzen van het land waar de Klant of de Producten van de Klant zich bevinden, en kunnen ook onderworpen zijn aan de exportcontrole en douanewet- en regelgeving die van kracht is in het land waar de Producten, Producten, Software of Diensten worden geleverd of ontvangen.

Krachtens dergelijke wetten en voorschriften mogen Producten, Producten, Software en Diensten die onder deze Overeenkomst worden aangekocht, niet worden verkocht, verhuurd of overgedragen aan eindgebruikers of landen waarvoor beperkingen gelden. Bovendien mogen de Producten, Producten, Software en Diensten niet worden verkocht, verhuurd, overgedragen of gebruikt door eindgebruikers die betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met massavernietigingswapens, met inbegrip van activiteiten die verband houden met het ontwerp, de ontwikkeling, de productie of het gebruik van nucleair materiaal, nucleaire faciliteiten of kernwapens, raketten of ondersteuning voor raketprojecten of chemische of biologische wapens. De klant verbindt zich ertoe deze wetten en voorschriften na te leven.

11.2 De Klant verklaart dat geen van de software die hij levert en gebruikt in verband met de Producten, Producten, Software of Diensten encryptie bevat of, voor zover deze wel encryptie bevat, dat deze software onderworpen is aan een exportvergunning zonder licentie. Indien de Klant niet in staat is de voorgaande verklaring af te leggen, stemt de Klant ermee in BLEU JOUR te voorzien van alle informatie die nodig is voor het verkrijgen van exportvergunningen van de Franse regering of enige andere bevoegde nationale regering en BLEU JOUR indien nodig aanvullende bijstand te verlenen voor het verkrijgen van dergelijke vergunningen.

Niettegenstaande het voorgaande blijft de Klant als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke licenties met betrekking tot de export van Software. BLEU JOUR kan ook van de Klant verlangen dat hij exportcertificaten voor de Software verkrijgt.

11.3 De aanvaarding door BLEU JOUR van elke bestelling van Producten, Producten, Software of Diensten is afhankelijk van de levering van alle exportvergunningen vereist door de Franse autoriteiten of door elke andere bevoegde autoriteit. BLEU JOUR kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging of het niet leveren van Producten, Producten, Software of Diensten als gevolg van het niet verkrijgen door de Klant van dergelijke licenties of het niet verstrekken van dergelijke certificeringen.

11.4 De Klant stemt ermee in BLEU JOUR te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim, eis of actie van derden gebaseerd op de werkelijke of vermeende schending door de Klant van toepasselijke exportwetten.

12. Ontbindende clausule

Indien de Klant, binnen een maand na een ingebrekestelling door de Vennootschap per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, de resterende verschuldigde bedragen niet heeft betaald, wordt de verkoop automatisch geannuleerd en kan BLEU JOUR, naast de boetes voor laattijdige betaling voorzien in artikel 3.2, aanspraak maken op schadevergoeding.

13. Naleving van de WEEE-richtlijn

BLEU JOUR is verantwoordelijk voor de naleving van de Richtlijn 2002/96/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ("WEEE Richtlijn"), waaronder, in het bijzonder: de aangifte van op de markt gebrachte apparatuur, de betaling van ecologische belastingen aan de bevoegde autoriteit, indien van toepassing, en het inleveren van het product bij de inzamelingsfaciliteiten van BLEU JOUR in overeenstemming met de WEEE Richtlijn, zoals omgezet in nationale wetgeving. Producten gedeponeerd bij inzamelingsinrichtingen zullen door BLEU JOUR worden gerecycled in overeenstemming met de WEEE Richtlijn.

De Klant verbindt zich ertoe de producten op eigen kosten in te leveren bij de door BLEU JOUR aangewezen inzamelingsfaciliteiten, in overeenstemming met het AEEA-recyclingprogramma van BLEU JOUR.

14. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, interpretatie of uitvoering van deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door Frans recht en vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het Hof van Beroep van TOULOUSE.

Mand
Terug naar boven