ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

DATUM UPDATE: 1 JANUARI 2024

1. Algemeen

BLEU JOUR is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 37 Av Jules Julien, 31400 Toulouse - FRANKRIJK, en ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Toulouse onder nummer B 441 576 048. Het BTW-nummer is FR 29 441 576 048. De klantenservice kan per e-mail worden gecontacteerd op contact@bleujour.com en per telefoon op 09 81 07 00 00 voor alle landen van waaruit de site toegankelijk is. BLEU JOUR Sarl (hierna "BLEU JOUR" genoemd) verdeelt en publiceert de website www.bleujour.com (hierna de "Site" genoemd). Door de Site of de via de Site aangeboden diensten (hierna te noemen de "Diensten") te bezoeken of te doorbladeren en door deze te gebruiken, gaat de gebruiker van de Site (hierna te noemen "U" of de "Gebruiker") ermee akkoord gebonden te zijn door de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site (hierna te noemen de "AVU") in hun geheel. Gelieve zich te onthouden van gebruik van of toegang tot de Site of de Diensten als u deze AGV niet zonder voorbehoud aanvaardt. De versie van de AGV die voor u bindend is, is de versie die online staat op het moment dat u de Site of de Services gebruikt. Deze AVV kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door BLEUJOUR worden gewijzigd. U gaat ermee akkoord de AGV regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

2. Gebruik van de site en services

U stemt ermee in om de berichten, berichten, teksten, bestanden, afbeeldingen, foto's, video's, geluiden of enig ander element van de site (hierna samen de "Inhoud" genoemd) afkomstig van de Site, met name tekst-, beeld-, audio- of videofragmenten, niet uit te wisselen, te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, weer te geven, te verzenden, te distribueren, weer te geven op het scherm, uit te voeren, over te dragen of te verkopen voor welk doel dan ook. U verbindt zich ertoe de goede werking van de Site of de Services op geen enkele manier te ondermijnen of proberen te ondermijnen. Onderhevig aan deze TOU, verleent BLEU JOUR u een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-overdraagbare en beperkte licentie voor toegang, weergave en gebruik van de Site. U gaat ermee akkoord geen materiaal te uploaden, plaatsen of verzenden, via de Site of de Diensten, dat :

- De toegang van een ander individu tot de Site en/of de Services beperkt of onderbreekt;

- frauduleus, illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, onrechtmatig, lasterlijk, obsceen, haatdragend, intimiderend of inbreukmakend op andermans privacy is;

- gedrag inhoudt of aanmoedigt dat strafrechtelijke gevolgen kan hebben, aanleiding kan geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of de bepalingen van de wet kan schenden;

- de rechten van een andere partij schendt of er inbreuk op maakt, in het bijzonder een octrooi, een handelsmerk, een handelsgeheim, een auteursrecht, andere exclusieve rechten of een attribuut van persoonlijkheidsrechten;

- een virus, malware, indexeringssoftware voor Site-inhoud, dataminingproces, apparaat voor automatische gegevensverzameling, tool voor automatische gegevensextractie of andere schadelijke component bevat; of

- Ongevraagde of ongeoorloofde promotie- of reclame-inhoud zoals spam, kettingbrieven, piramidespelen of andere vormen van ongeoorloofde verzoeken;

Er wordt echter een beperkte uitzondering gemaakt voor algemene internetzoekmachines en niet-commerciële openbare archieven die tools gebruiken om informatie te verzamelen met als enige doel hyperlinks naar de Site weer te geven, op voorwaarde dat ze dit doen vanaf een vast IP-adres of een reeks IP-adressen met behulp van een gemakkelijk te identificeren agent.

3. Diensten

3.1 Algemene diensten

Het doel van de Site is de producten van BLEU JOUR voor te stellen en te verkopen via een online winkel. De verkoop van producten wordt geregeld door de Algemene Verkoopvoorwaarden van BLEU JOUR (hierna genoemd "AV") die hieronder op deze pagina beschikbaar zijn. Merk op dat, hoewel de Site wereldwijd toegankelijk is, de aankoop van producten die op de Site worden gepresenteerd voorbehouden is aan klanten die gedomicilieerd zijn in de gebieden die in de AV zijn gespecificeerd, die u dient te lezen voordat u op de Site bestelt. BLEU JOUR behoudt zich het recht voor, tijdelijk of permanent en naar eigen goeddunken, nieuwe Diensten te implementeren zoals nieuwsbrieven, e-mail, instant messaging, blogs, discussieforums of andere Diensten op de Site.

3.2 Chatdienst

BLEU JOUR kan een "chat" dienst toevoegen om Uw vragen beter te kunnen beantwoorden (hierna te noemen de "Chatdienst"). Elke gebruiker die toegang heeft tot de Chat Service stemt ermee in zich te houden aan deze Algemene Voorwaarden en geen inhoud te plaatsen (deze lijst is niet uitputtend) van gewelddadige, pornografische, racistische, antisemitische en/of xenofobe aard, inbreuk makend op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en/of vertrouwelijkheidsverplichtingen. BLEU JOUR geeft u de mogelijkheid om gepersonaliseerde hulp te krijgen door haar Chat Service of haar Klantenservice toestemming te geven om de controle over uw account over te nemen. BLEU JOUR kan hiertoe een verzoek doen op de Chat functie, en u kunt antwoorden dat u hiermee akkoord gaat. Uw toestemming wordt geregistreerd, en de manipulatie van uw account betreft alleen de Site, en in geen geval uw computer of een andere Internet site. Wanneer u gebruik maakt van de Chat Service, accepteert u dat al uw berichten worden opgenomen, in het bijzonder voor kwaliteitscontrole doeleinden, en dat als, bijvoorbeeld, sommige van uw berichten beledigend lijken, BLEU JOUR zich het recht voorbehoudt om uw toegang tot de Chat Service te blokkeren. U geeft toestemming voor publicatie van de inhoud van uw berichten en verleent BLEU JOUR hierbij een licentie voor de volgende rechten:

- Het recht om de inhoud te reproduceren op om het even welk multimediadrager, papier, film, formaat van optische schijven, enz., en in om het even welke vorm van grafische kunst, toegestaan door om het even welk technisch procédé en om het even welke verwerkingsmethode (analoog, digitaal, enz.) voor gebruik op terminals zoals computers, mobiele telefoons, digitale tablets, enz., in om het even welk formaat, evenals het recht om het op te slaan, te archiveren en te hosten op de servers gebruikt door BLEU JOUR in om het even welk formaat;

- Het recht om de inhoud met alle middelen en via alle communicatienetwerken openbaar te maken, inclusief internet, intranet, WAP, I-Mode, terrestrisch, kabel, telematica en/of digitale download, etc... ;

- Het recht om de inhoud aan te passen, in elk formaat en framing, allemaal geïllustreerd met bijschriften, tekst en commentaar, waarbij onder dit recht het recht wordt verstaan om de inhoud te wijzigen, in het bijzonder om redenen van afbeeldingen, formaat, duidelijkheid en/of kleur, die kunnen worden opgelegd door de hierboven genoemde specifieke technische formaten.

Deze inhoudslicentie is geldig voor alle talen, voor de hele wereld en voor de duur van de bescherming die wordt geboden door de wetgeving op het auteursrecht, in overeenstemming met de Franse wet en toepasselijke internationale verdragen. U erkent dat u geen vergoeding ontvangt voor deze inhoudspublicaties.

U garandeert uitdrukkelijk dat de inhoud die u op de site publiceert origineel is en aan u toebehoort, en dat deze geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of de privacy van personen schendt.

4. Wijziging, onderbreking of beëindiging van Diensten

BLEU JOUR behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw recht op toegang tot of gebruik van de Site geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te beperken en/of een van de Diensten te wijzigen of stop te zetten. U erkent dat BLEU JOUR dit kan doen zonder enige aansprakelijkheid.

5. Een gebruikersaccount aanmaken

U kunt zich registreren op de Site om een persoonlijke account te verkrijgen (hierna te noemen de "Gebruikersaccount").

De gebruikersaccount biedt je een aantal voordelen, zoals :

- Controleer de status van je bestellingen

- Je vorige bestellingen bekijken

- Je accountgegevens wijzigen

- Wijzig je wachtwoord

- Alternatieve afleveradressen toevoegen (voor familie en vrienden)

- Abonneer je op de nieuwsbrieven van BLEU JOUR.

Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kan BLEU JOUR u een nieuw wachtwoord toesturen via een beveiligde Internet verbinding naar het e-mail adres dat u opgaf toen u zich registreerde. U kunt dan opnieuw verbinding maken met uw gebruikersaccount om het wachtwoord te wijzigen.

Door te registreren, stemt u ermee in en verbindt u zich ertoe om:

- Alleen ware, actuele, volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken, zoals gevraagd in het registratieformulier of een ander formulier dat u op de Site invult;

- De aan BLEU JOUR verstrekte informatie onderhouden en bijwerken;

- Bescherm de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord;

- Verantwoordelijkheid nemen voor alle activiteiten die verband houden met het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor verlies, uitgaven, schade en eventuele extra kosten die kunnen voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste, onjuiste of onvolledige informatie door u, of uit het niet bijwerken van de informatie die u hebt verstrekt ten tijde van uw registratie of op enig ander moment tijdens uw gebruik van de Site en/of de Services.

6. Inhoud van de site

BLEU JOUR verbindt zich ertoe nauwkeurige beschrijvingen en afbeeldingen te geven van de producten die op de Site worden gepresenteerd. BLEU JOUR garandeert echter niet dat de informatie en de grafische voorstellingen op de Site of toegankelijk via de Site te allen tijde betrouwbaar, nauwkeurig, up-to-date, nuttig of begrijpelijk zijn.

De Site kan typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten, waarvan sommige betrekking kunnen hebben op de prijs, de beschikbaarheid of de kenmerken van de Producten. BLEU JOUR behoudt zich het recht voor om dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, zelfs nadat een Bestelling is geplaatst, en om voornoemde informatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of bij te werken.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Alle Content en, meer in het algemeen, alle elementen die op de Site worden gecommuniceerd of beschikbaar worden gesteld (teksten, afbeeldingen, geluiden, enz.), met uitzondering van content die door gebruikers wordt geleverd, zijn het exclusieve eigendom van BLEU JOUR of worden door BLEU JOUR gebruikt met de uitdrukkelijke toestemming van de houder van de betreffende auteursrechten en/of handelsmerkrechten. Deze elementen mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van BLEU JOUR of de derde eigenaren. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke inbreuk op het auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties.

8. Beveiliging van elektronische gegevensoverdracht

BLEU JOUR streeft er te allen tijde naar om de hoogste normen van computerbeveiliging te handhaven. Geen enkele gegevensoverdracht via het Internet kan echter als volledig veilig en privé worden beschouwd. U erkent dat elk bericht of informatie die u naar de Site of via de diensten verstuurt door derden kan worden gelezen of onderschept. Het verzenden van een e-mail naar BLEU JOUR schept geen wederzijdse verplichting of aansprakelijkheid van BLEU JOUR jegens u.

9. Koppelingen naar andere sites

De creatie of het onderhoud van een link naar de Site moet vooraf schriftelijk door BLEU JOUR worden goedgekeurd. BLEU JOUR kan echter, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken,

kan deze toestemming op elk moment tijdelijk of permanent intrekken zonder aansprakelijkheid. De Site kan links bevatten naar andere Internetsites of zelf toegankelijk zijn via andere Internetsites. BLEU JOUR verschaft en autoriseert deze links voor uw gemak en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die op deze wijze aan de Site gekoppeld zijn. De opname op de Site van links naar andere sites houdt niet in dat BLEU JOUR deze sites goedkeurt, onderschrijft, sponsort of aanbeveelt. Dienovereenkomstig geeft BLEU JOUR geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of geldigheid van de inhoud van een andere website.

10. Vertrouwelijkheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

BLEU JOUR hecht veel belang aan het respecteren van uw privacy. BLEU JOUR zet zich in, in het kader van haar activiteiten en in overeenstemming met de geldende wetgeving in Frankrijk, Europa en de rest van de wereld, om de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruikers te waarborgen.

Alle persoonlijke informatie die BLEU JOUR over u verzamelt in verband met uw gebruik van de Site is onderworpen aan een BLEU JOUR Privacy Policy, die kan worden bekeken door te klikken op de volgende link: Privacybeleid.

11. Minderjarigen

www.bleujour.com verkoopt geen producten die door kinderen (personen jonger dan 18 jaar) kunnen worden gekocht. Producten die bedoeld zijn voor kinderen moeten door volwassenen worden gekocht. Als je jonger bent dan 18, mag je www.bleujour.com alleen gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of voogd.

12. Uitsluiting van aansprakelijkheid

BLEU JOUR, haar vertegenwoordigers, werknemers en bestuurders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van de site en diensten en/of het gedrag van andere gebruikers. In het bijzonder wijst BLEU JOUR alle verantwoordelijkheid af in geval van technische, computer- of andere schade als gevolg van uw gebruik van de diensten.

13. Nietigheid

Als een bepaling van deze GBV om welke reden dan ook door een bevoegde rechtbank nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal die bepaling niettemin worden uitgevoerd voor zover maximaal is toegestaan om de intentie van de partijen weer te geven. De overige bepalingen van de GBV blijven van kracht zonder op enigerlei wijze te worden gewijzigd of ongeldig te worden verklaard.

14. Jurisdictie en toepasselijk recht

Alle overeenkomsten gesloten met BLEU JOUR zijn onderworpen aan de Franse wet, met uitsluiting van de regels die voortvloeien uit de wet op het internationaal privaatrecht. Elk geschil dat direct of indirect voortvloeit uit het afsluiten, de interpretatie of de uitvoering van een met BLEU JOUR afgesloten contract wordt uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van Toulouse (Frankrijk).

Mand
Terug naar boven